سایت آمارام فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال 1393 با اسم نفت موبایل آغاز نموده است که این سایت از آذرماه سال 1396 تحت عنوان آمارام به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اگرچه نهایت سعی خود را نموده ایم تا به حداکثر سادگی در فرآیند انتخاب و رام ها دست پیدا کنیم، لیکن همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای هرچه بهتر و کارآمدتر کردن این فرآیند هستیم.