کلیه موارد مربوط به این فهرست

سامسونگ

فایل حذف رمز سامسونگ I9300I بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy S3 Neo با مدل عددی I9300I لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف رمز سامسونگ I9300 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy S3 با مدل عددی I9300 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف رمز سامسونگ G532G در حالت های FRP ON و OFF

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy J2 Prime LTE با مدل عددی G532G لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP نحوه رایت فایل (در پایین جدول…

فایل حذف رمز سامسونگ I9082 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Grand Duos با مدل عددی I9082 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف رمز سامسونگ I9060I بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Grand Neo Plus با مدل عددی I9060I لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده…

فایل حذف رمز سامسونگ I9060 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Grand Neo با مدل عددی I9060 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف قفل سامسونگ I9205 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Mega 6.3 با مدل عددی I9205 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف قفل سامسونگ I9200 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Mega 6.3 با مدل عددی I9200 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف قفل سامسونگ G313HU بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Ace 4 با مدل عددی G313HU لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…

فایل حذف رمز سامسونگ N7505 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ GALAXY Note 3 Neo با مدل عددی N7505 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین…

فایل حذف رمز سامسونگ N7502 بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ GALAXY Note 3 Neo با مدل عددی N7502 لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری وضعیت روشن یا خاموش بودن FRP , OEM نحوه رایت فایل (در پایین…

فایل حذف قفل سامسونگ G313HY بدون پاک شدن اطلاعات

برای حذف رمز گوشی سامسونگ Galaxy Ace 4 با مدل عددی G313HY لازم است موارد زیر را بدانید. لازم به ذکر است نیاز به باکس و ... نداریم. ورژن اندروید باینری نحوه رایت فایل (در پایین جدول محصولات بطور کامل توضیح داده ایم )…