سامسونگ

فایل حذف رمز سامسونگ J810F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز J810F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ A605G در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز A605G بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ A750F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز A750F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ M105F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز M105F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ M205F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز M205F بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ A605FN در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز A605FN بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ J106h در حالت های FRP ON و یا OFF

حذف رمز J106h بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ G5500 در حالت FRP ON و یا OFF

حذف رمز G5500 بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ J7108 در حالت های FRP ON و یا OFF

حذف رمز J7108 بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب

فایل حذف رمز سامسونگ J610FN در حالت های FRP ON و یا OFF

حذف رمز J610FN بدون از دست دادن اطلاعات در حالت FRP=ON , OEM=ON و همچنین FRP=OFF , OEM=OFF ♥توجه نمائید فایل…

ادامه مطلب