حذف رمز سامسونگ

حذف رمز J710F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز J710F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J710F حذف رمز سامسونگ J710F در حالت FRP=ON ,…

ادامه مطلب

حذف رمز N920C در حالت های FRP=ON/OFF

حذف اثر انگشت N920C بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین N920C حذف رمز سامسونگ N920C در حالت FRP=ON…

ادامه مطلب

حذف قفل J730GM در حالت های FRP=ON/OFF

حذف قفل J730GM بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730GM حذف رمز سامسونگ J730GM در حالت FRP=ON ,…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ J730F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف رمز J730F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730F حذف رمز سامسونگ J730F در حالت OEM/FRP=ON ,…

ادامه مطلب

حذف رمز J730G سامسونگ J7 PRO بدون از دست دادن اطلاعات

حذف رمز J730G بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J730G حذف رمز سامسونگ J730G در حالت FRP=ON ,…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ GALAXY J4 | J400M بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل سامسونگ J400M بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400M حذف قفل سامسونگ J400M در حالت FRP=ON…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ GALAXY J4 | J400G بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل سامسونگ J400G بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400G حذف قفل سامسونگ J400G در حالت FRP=ON…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ J5 2017 |J530FM بدون پاک شدن اطلاعات

حذف قفل سامسونگ J530FM بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J530FM حذف قفل سامسونگ J530FM در حالت FRP=ON…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ J530F در حالت FRP=ON/OFF

حذف رمز J530F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J530F حذف رمز سامسونگ J530F در حالت OEM/FRP=ON ,…

ادامه مطلب

حذف رمز سامسونگ J400F در حالت های FRP=ON/OFF

حذف قفل سامسونگ J400F بدون از دست دادن اطلاعات | حذف پین J400F حذف رمز سامسونگ J400F در حالت FRP=ON…

ادامه مطلب