هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف الگوی c9000