هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف الگوی GRAND 2