هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A7000 بدون حذف اطلاعات