هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A800I بدون حذف اطلاعات