هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز A9 بدون حذف اطلاعات