هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز C7000 بدون حذف اطلاعات