هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز C9000 بدون حذف اطلاعات