هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز c9000