هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز E700F بدون حذف اطلاعات