هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز G361F بدون حذف اطلاعات