هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز G531H بدون حذف اطلاعات