هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز G800H بدون حذف اطلاعات