هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز G960F چینی بدون حذف اطلاعات