هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز GALAXY ON 7 بدون حذف اطلاعات