هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز GRAND 2 بدون حذف اطلاعات