هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

حذف رمز SAMSUNG A7 بدون حذف اطلاعات