کلیه موارد مربوط به این برچسب

رام اصلی با برد t739 mainboard v2.2 jtx 20150311 lcd hd