هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام فارسی AL-MT8127-86V-HC-1.3