هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

رام فارسی ET-Q8-V3.0