هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

فایل G960F چینی