هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز C7000