هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز GRAND 2