هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

پاک کردن رمز J120H بدون از دست دادن اطلاعات