هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

A320Y forgot pass