هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

A7000 password Forget