هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash 86V 3G-L03A