هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash CCIT A799W