هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash CRO-U00