کلیه موارد مربوط به این برچسب

file flash K0706D_V1.1