هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash SUPERTAB A7 KRC1025