هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

file flash TM-MID1020A