هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware 86V 3G-L03A