هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware A11_MB_V1.1