هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware AL-AX3-Q8-RT8X-V1.0