هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware AL-MT8127-86V-HC-1.3