کلیه موارد مربوط به این برچسب

firmware CTRONIQ C70GI