کلیه موارد مربوط به این برچسب

firmware CTRONIQ SNOOK C70GI