هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware HOTWAV MAGIC 6