هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware HOTWAV VENUS R2