هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware K0706B_V2.8