هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware THL KNIGHT 1