هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmware W706_MB_V3.1