هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmwareBlu Advance 4.0 L2