هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

firmwareHOPE F33