هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

G360H بدون پاک شده اطلاعات