هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

G950F بدون از دست دادن اطلاعات bypass G950F user lock